Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế kiến trúc mới nhất năm 2023

141
Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế
Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế chính là cơ sở để xác lập các thỏa thuận, định rõ giá cả và quyền lợi trách nhiệm giữa hai bên. Bằng việc ký kết một hợp đồng rõ ràng và minh bạch, chúng ta có thể đảm bảo rằng các công việc thiết kế và thi công sẽ diễn ra đúng quy trình như đã được thỏa thuận từ trước. 

Cùng Trà Vinh GC tìm hiểu nội dung và hình thức của loại hợp đồng này ngay!

Nội dung hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc

Căn cứ ký kết hợp đồng

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế được ký kết dựa trên căn cứ từ quy định của pháp luật và căn cứ vào thực tế và nhu cầu của cả hai bên.

Chủ thể của hợp đồng

Thông tin về các bên tham gia được ghi nhận trong nội dung hợp đồng. Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi có ít nhất hai bên tham gia đồng ý và ký kết. Chủ thể của hợp đồng có thể là cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức (pháp nhân).

Chủ thể của hợp đồng không chỉ ảnh hưởng đến việc phát sinh và xác lập hợp đồng mà còn ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hợp đồng. Nếu chủ thể là cá nhân, thì chính cá nhân đó sẽ ký kết hợp đồng. Trong trường hợp chủ thể là pháp nhân, người ký hợp đồng phải là người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc được ủy quyền (với yêu cầu phải có văn bản ủy quyền).

Đối tượng của hợp đồng

Mỗi hợp đồng đều có đối tượng cụ thể mà nó áp dụng. Ví dụ, trong trường hợp của mẫu hợp đồng tư vấn và thiết kế, đối tượng của hợp đồng sẽ là công trình kiến trúc mà cần được tư vấn và thiết kế.

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế
Mỗi hợp đồng đều có đối tượng cụ thể mà nó áp dụng.

Để đảm bảo tính chính xác, hợp đồng phải ghi rõ đối tượng mà các bên giao dịch đều đồng ý. Ngoài ra, để đảm bảo sự rõ ràng, các bên thường quy định về loại đối tượng, số lượng, chất lượng và các yếu tố khác liên quan đến đối tượng của hợp đồng.

Nội dung hợp đồng

Nội dung của hợp đồng đại diện cho điều khoản và điều kiện mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Nó cung cấp căn cứ để xác định trách nhiệm “đương nhiên” của mỗi bên và đồng thời chỉ ra đối tượng mà hợp đồng nhắm đến.

Giá và phương thức thanh toán

Giá trong hợp đồng có thể được hiểu là giá trị đối với đối tượng của hợp đồng hoặc giá trị của hợp đồng. Ví dụ, khi hai bên thỏa thuận lập hợp đồng tư vấn và thiết kế với giá 50.000.000 đồng, thì đây là giá được đưa ra trong hợp đồng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp điều khoản về giá không được cụ thể rõ trong hợp đồng do giá trị các giao dịch dựa trên các hóa đơn chứng từ. Trong những trường hợp này, giá trị của hợp đồng sẽ được xem xét dựa trên các tài liệu và giấy tờ mà các bên cung cấp, không chỉ dựa trên bản hợp đồng. Pháp luật cũng quy định phương thức xác định giá trong một số trường hợp cụ thể.

Thỏa thuận về giá thường được liên kết với phương thức thanh toán trong điều khoản hợp đồng. Các bên trong hợp đồng có quyền chọn lựa phương thức thanh toán phù hợp với tình huống và điều kiện cụ thể.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Căn cứ vào nội dung và giá trị hợp đồng các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ được quyết định. Các điều khoản này có thể tái hiện lại nghĩa vụ và cam kết của các bên tại các điều khoản trước đó và có thể bổ sung các điều khoản ràng buộc mới nếu các bên cho rằng cần thiết.

Với từng loại hợp đồng cụ thể, pháp luật đã quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào hợp đồng đó.

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế
Các bên liên quan cần thỏa thuận rõ quyền và nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng

Việc xác định thời gian trong quá trình thực hiện hợp đồng là một điều khoản quan trọng. Các bên tham gia nên thỏa thuận cụ thể về thời điểm bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm thời gian giao hàng, thời gian thực hiện dịch vụ,…) cùng với thời điểm kết thúc hợp đồng.

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên cùng với việc đảm bảo tuân thủ đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng, các bên cần thỏa thuận về điều kiện phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp các bên đồng ý về việc áp dụng phạt vi phạm nhưng không thống nhất về việc bồi thường thiệt hại, bên vi phạm chỉ sẽ chịu phạt vi phạm mà không cần bồi thường. Do đó, người soạn thảo hợp đồng cần làm rõ cả hai khía cạnh này thông qua các điều khoản và quy định.

Vấn đề phạt vi phạm có thể được áp dụng song song với việc tiếp tục hợp đồng, trừ khi trường hợp vi phạm thuộc vào các điều kiện mà một bên có quyền chấm dứt hợp đồng một phía.

Chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng

Việc chấm dứt hợp đồng có thể được áp dụng khi một trong hai bên vi phạm các điều khoản cơ bản của hợp đồng, làm cho bên kia không thể đạt được mục tiêu ban đầu. Ngoài ra, nếu có bên vi phạm cam kết không cơ bản nhưng có sự bất hợp lý và ảnh hưởng đến tiến độ hoặc quá trình làm việc của bên thứ ba, cũng có thể được xem xét.

Ngoài việc chấm dứt hợp đồng bởi thỏa thuận của cả hai bên, người tham gia cũng có quyền thống nhất về các trường hợp mà một bên có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp

Các bên thỏa thuận rằng trong trường hợp tranh chấp xảy ra, họ sẽ lựa chọn giải quyết qua Tòa án hoặc thông qua Trọng tài. Trong các hợp đồng quốc tế, việc lựa chọn luật điều chỉnh được chú ý ngay từ khi ký kết hợp đồng nhằm tránh các vấn đề phát sinh sau này trong việc lựa chọn hoặc tuân thủ các quy định pháp luật của quốc gia.

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế
Hợp đồng giúp các bên khi xảy ra tranh chấp có thể giải quyết tại Tòa án.

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế mới nhất 2023

Trà Vinh GC giới thiệu mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế để bạn có cái nhìn tổng quan hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi ký hợp đồng. Bằng cách sử dụng mẫu hợp đồng này, chúng tôi hy vọng có thể đảm bảo một quá trình làm việc dễ dàng và an toàn, đồng thời giảm thiểu các rủi ro có thể phát sinh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh Phúc

                                                                     ….ngày….tháng…..năm 20….

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC


– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Nước Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
– Căn cứ giấy GCNĐKD Công ty TNHH……………………………………………………………..
– Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan.
– Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.


Hôm nay, ngày…tháng…năm 20…, chúng tôi các bên gồm có:
BÊN A (BÊN GIAO THI CÔNG) : CHỦ ĐẦU TƯ
Đại diện:  Ông Nguyễn Văn A hoặc Bà Nguyễn Thị B
Địa chỉ:  Số 123, Đường ABC,
Điện thoại: ……………………………..Fax:……………………………………………..


BÊN B (BÊN NHẬN THI CÔNG) : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
Địa chỉ Trụ sở:……………………………………………………………………………………….. 

–     VPĐD:…………………………………………………………………………………………………..  

Điện thoại:……………………………… Fax:……………………………………………
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………….. 
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….
Người đại diện :………………………..Chức vụ:……………………………………….
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Tư Vấn và Thiết Kế Kiến Trúc cho công trình nhà ở với các điều khoản sau:

1.   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên B sẽ tiến hành thực hiện công việc tư vấn thiết kế cho bên A theo các công đoạn bao gồm:
1.1  Tư vấn và thiết kế cơ sở ban đầu: ( Giai đoạn 1:từ 1 đến 2 tuần )
– Thiết kế mặt bằng, phối cảnh mặt tiền, các mặt đứng, các mặt cắt,
– Bố trí phòng, phân bố không gian, thông tầng, mái.
1.2  Thiết kế kỹ thuật triển khai chi tiết: ( Giai đoạn 2: từ 2 tuần đến 3 tuần ) Điều chỉnh không quá 3 lần điều chỉnh với khối lượng điều chỉnh không quá 30% khối lượng trong suốt giai đoạn triển khai thiết kế:
– Thiết kế phối cảnh mặt tiền, phối cảnh phòng khách, các phòng ngủ, bếp và các không gian sinh hoạt chung của gia đình.
– Thiết kế triển khai kiến trúc chi tiết vách, cổng, cửa, tường, trần, đèn, lát gạch, thiết bị vệ sinh, cầu thang, ban công, trang trí, bệ đỡ, lam lấy sáng.
– Thiết kế kết cấu chi tiết móng, cột, sàn, seno, cầu thang, đà giằng, đà kiềng, đà sàn, ban công.
– Thiết kế hệ thống cấp điện, hệ thống chiếu sáng;
– Thiết kế hệ thống cấp, thoát nước;
– Thiết kế hệ thống thông tin, liên lạc: Điện thoại, Cáp Trường Hình, ADSL internet.
– Cung cấp bản dự toán: mang tính tương đối. Trường hợp chào thầu thì Cty tính theo đơn giá thực tế công ty
1.3.Giám sát quyền tác giả: ( Trong suốt giai đoạn thi công )
Thực hiện từ 05 – 10 lần tại công trường, thời lượng mỗi lần tư vấn không quá 120 phút
1.3.1 Giám sát kết cấu (Kỹ sư đảm trách)
– Đào móng, xử lý móng
– Đổ bê tông móng, sàn
– Lắp đặt hệ thống điện nước

1.3.2 Giám sát kiến trúc (Kiến trúc sư đảm trách)
– Sơn nước, dán giấy
– Lát gạch, ốp gạch tường, ốp đá granite
– Xử lý thẩm mỹ mặt tiền công trình

1.4. Hồ sơ thiết kế bao gồm:
-HS Bản vẽ phối cảnh nội, ngoại thất (nếu yêu cầu)
-HS Bản vẽ thiết kế kiến trúc
-HS Bản vẽ kỹ thuật kết cấu
-HS Bản vẽ chi tiết hệ thống điện, nước


 1. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: Diện tích xây dựng :
  Đơn giá thiết kế : Giá Trị Hợp Đồng :
  2.1 Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 2 đợt;
  2.1.1 Đợt 1: ~50% tổng giá trị của hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng
  Thành tiền:                    VNĐ
  2.1.2 Đợt 2: ~50% tổng giá trị của hợp đồng vào thời điểm khi bên B bàn giao toàn bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
  Thành tiền:                     VNĐ
  Nếu bên A giao cho bên B thi công toàn bộ công trình, phí thiết kế sẽ được khấu trừ 100% ngay khi ký hợp đồng thi công


3.TRÁCH NHIỆM HAI BÊN:
Trách nhiệm Bên A:
3.1 Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung về diện tích đất, vị trí đất, các tiêu chuẩn xây dựng của địa phương tại địa điểm xây dựng và các yêu cầu của ban quản lý dự án cho bên B để phục vụ công tác tư vấn, thiết kế, giám sát
3.2 Có trách nhiệm đứng tên trên giấy phép xây dựng và tiến hành thủ tục hoàn công.
3.3 Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B theo đúng quy định điều 3 của hợp đồng
3.4 Có trách nhiệm thông báo thời gian và nội dung giám sát quyền tác giả cho bên A biết trước một hoặc ngày để xếp lịch kịp thời.
3.5 Đảm bảo tính hợp pháp của Chủ đầu tư đối với lô đất hoặc công trình xây dựng
Trách nhiệm Bên B:
3.6 Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao các loại bản vẽ, hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu và thời gian cho bên A
3.7 Có trách nhiệm giám sát quyền tác giả trong suốt thời gian thi công,


 1. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ:
  Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau :
  4.1 Thẩm định giá trị xây lắp thực tế
  4.2 Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư không do lỗi thiết kế trong quá trình thi công
  4.3 Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của công ty
  4.4 Những thay đổi của chủ nhà so với hồ sơ thiết kế ban đầu

 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
  5.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để tích cực giải quyết. (Nội dung được ghi lại dưới hình thức biên bản).
  5.2. Mọi sự sửa đổi hay bổ sung vào bản Hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả hai Bên và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực.
  5.3. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc thanh lý Hợp đồng. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, và có giá trị pháp lý như nhau.

  Sau khi đọc lại lần cuối cùng và thống nhất với những nội dung đã ghi trong Hợp đồng, hai bên cùng ký tên dưới đây.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                            ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Lưu ý khi ký hợp đồng tư vấn thiết kế 

Trước khi ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế, các bên cần phải lưu ý:

 • Bên thiết kế thảo luận ý tưởng với kiến trúc sư, trao đổi thông tin, ý tưởng và nhu cầu về thiết kế của chủ nhà.
 • Kiến trúc sư tư vấn về phong cách thiết kế, bố trí không gian, và lựa chọn vật liệu phù hợp với mong muốn của chủ nhà và tình hình tài chính.
 • Hợp đồng thiết kế cần ghi rõ phong cách, diện tích, phí thiết kế, thời gian thiết kế và các yêu cầu khác (nếu có).
 • Phương án thiết kế cần được duyệt dựa trên số liệu khảo sát và yêu cầu của khách hàng.
 • Yêu cầu chỉnh sửa nếu cần thiết để đạt được phương án tối ưu theo nhu cầu của khách hàng.
 • Hãy đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo bạn hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình cũng như nhà thầu trong hợp đồng.

Kết luận

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế không chỉ là một văn bản pháp lý quan trọng, mà còn là cơ sở để đảm bảo sự hiểu rõ và đồng thuận giữa chủ nhà và công ty thiết kế. Nó cung cấp sự định hình rõ ràng cho quá trình tư vấn và thiết kế, giúp mọi bên có cùng nhận thức về mục tiêu, quyền và trách nhiệm của mình. Để có thêm thông tin chi tiết về ngành xây dựng, hãy khám phá thêm nhiều bài viết khác trên trang web của  Công ty Xây dựng Trà Vinh GC.